Derivation in Nepali: Compounding

This blog post is the third post in the series ‘Derivation in Nepali’. In the previous posts (An Introduction to Derivation in Nepali and Derivation in Nepali: Affixation), we gave a brief introduction to derivations in Nepali and discussed the process of affixation. In the blog post, we’ll be discussing another common process of word formation due to derivation call compounding.

 

Compounding is the process of word formation in which two or more words combine to form new words. A word formed due to compounding is called a compound word (समस्त शब्द) and contains more than on root/stem.

 

In Nepali, the process of compounding can be divided into six types and they are:

 • Determinative Compound (तत्पुरुस समास)

 • Numeral Compound (द्विगु समास)

 • Appositional Compound (कर्मधारय समास)

 • Adverbial Compound (अव्य्यीभाव समास)

 • Attributive Compound (बहुब्रीहि समास)

 • Copulative Compound(द्वन्द्व समास)

 

Determinative Compound

 

A determinative compound is formed when the first word loses its case marker (विभक्ति चिन्ह) when combining with the second root. Such compounds express the meaning of the second root and the meaning of the first word is lost in the process. There are six types of determinative compounds, all of which are listed and described in Table 1.

 

Table 1: Determinative Compound

Type

Description

Example

Independent Form

Compound Word

Second (द्वितीया)

Formed by eliminating accusative (second) case marker: ‘लाई (laai)’

कामलाई चोर गृहलाई त्याग हितलाई कारी

कामचोर गृहत्याग हितकारी

Third (तृतीया)

Formed by eliminating instrumental (third) case markers: ‘द्वारा (dwara)’, ‘बाट (bata)’, ‘ले (le)’

रोगले ग्रस्त भोकले मरी मन्त्रबाट मुग्ध

रोगग्रस्त भोकमरी मन्त्रमुग्ध

Fourth (चतुर्थी)

Formed by eliminating dative (fourth) case markers: ‘लागि (laagi)’, ‘लाई (laai)’, ‘निम्ति (nimti)’

देशलाई भक्ति बैठकनिम्ति कोठा बाटालाई खर्च

देशभक्ति बैठककोठा बाटाखर्च

Fifth (पञ्चमी)

Formed by eliminating ablative (fifth) case markers: ‘देखि (dekhi)’, ‘बाट (bata)’

पथबाट भ्रष्ट जन्मैदेखि रोगी पापबाट मुक्त

पथभ्रष्ट जन्मरोगी पापमुक्त

Sixth (षष्ठी)

Formed by eliminating genitive (sixth) case markers: ‘को (ko)’, ‘का (ka)’, ‘की (ki)’

जग्गाको धनी धानका खेत जीवनको स्तर

जग्गाधनी धानखेत जीवनस्तर

Seventh (सप्तमी)

Formed by eliminating locative (seventh) case marker: ‘मा (ma)’

वनमा बास कविमा श्रेष्ठ नगरमा प्रमुख

वनबास कविश्रेष्ठ नगरप्रमुख

 

Numeral Compound

 

When a numeral adjective (सङ्ख्यावाचक विशेषण) and collective noun (समूहवाचक नाम) combine, a numeral compound is formed. Some of such compounds are given in Table 2.

 

Table 2: Numeral Compound

Independent Form

Compound Word

नौ गेडाको समूह

आठ आनाको समूह

तीन कोणको समूह

सात ऋषिको समूह

नौवटा रात्रिको समूह

नौगेडी

अठन्नी

त्रिकोण

सप्तऋषि

नवरात्री

 

Appositional Compound

 

An appositional compound is formed when:

 • An adjective (विशेषण) combines with an adjective

 • A noun (नाम) combines with a noun

 • An adjective combines with a noun

 • A metaphor (उपमा) combines with a word to be compared (उपमेय)

 • An attribute (आरोप) combines with a word to be attributed (आरोप्य)

 

All the independent words forming an appositional compound have equal importance. Types and example of appositional compounds are given in Tabel 3.

 

Table 3: Appositional Compound

Type

Example

Independent Form

Compound Word

Adjective + Adjective

रातो + पीरो जान्ने + सुन्ने जेठो + बाठो

रातोपीरो जान्नेसुन्ने जेठोबाठो

Noun + Noun

फुफू + दिदी दाजु + भाइ लोग्ने + मान्छे

फुफूदिदी दाजुभाइ लोग्नेमान्छे

Adjective + Noun

मध्ये + रात दीर्घ + रोग बहु + दल

मध्यरात दीर्घरोग बहुदल

Metaphor and Word to be Compared

चरणरुपी कमल चन्द्र जस्तो बिन्दु हाड जस्तो ओखर

चरणकमल चन्द्रबिन्दु हाडेओखर

Attribute and Word to be Attributed

ज्ञानरुपी अमृत भवरुपी सागर विद्यारुपी धन

ज्ञानामृत भवसागर विद्याधन

 

Adverbial Compound

 

An adverbial compound is usually an indeclinable word (अव्यय) formed when two indeclinable words or any other words combine. Some of such compounds are listed in Table 4.

 

Table 4: Adverbial Compound

Independent Form

Compound Word

आज + भोलि

बिना + पैसा

रात + दिन

फल + स्वरूप

यस + कारण

आजभोलि

बिनापैसा

रातदिन

फलस्वरूप

यसकारण

 

Attributive Compound

 

An attributive compound is an adjective, which is formed when two or more words combine. An attributive compound expresses a new meaning, which is different from that of the independent words. The types of attributive compound are described in Table 5.

 

Table 5: Attributive Compound

Type

Description

Example

Independent Form

Compound Word

सम्बन्धार्थी (Sambandhaarthi)

Expresses special meaning related to any thing or person, which is different from the meaning expressed by the independent words

लामा खुट्टा छन् जसका चार कुना छन् जसका बाघलाई चालिन्छ जसमा

लामखुट्टे चारकुने बाघचाल

परिमाणार्थी (Parimaanarthi)

Expresses the quantity of a thing or person

तीन फुट परिमाण भएको दश गज चौडाइ भएको पाँच हात लम्बाइ भएको

तीनफुटे दशगजा पाँचहाते

उपमार्थी (Upamarthi)

Expresses meaning in comparision to something

पानको जस्तो बुट्टा छ जसको चराको जस्तो नङ्ग्रा भएको गोबरको गणेश जस्तो छ जो

पानबुट्टे चरीनङ्ग्रे गोबरगणेश

निषेधार्थी (Nishedharthi)

Expresses the denial or lack of something

विकल्प नभएको थिति नभएको लाज नभएको

निर्विकल्प बेथिति निर्लज्ज

 

Copulative Compound

 

Copulative compounds are formed when two or more words connected by a conjunction combine by losing the conjunction. The types of copulative compound are listed in Table 6.

 

Table 6: Copulative Compound

Type

Description

Example

Independent Form

Compound Word

समुच्चार्थक (Samuchcharthak)

Compounding of two simiral words

दया र माया राधा र कृष्ण शिक्षा र दीक्षा

दयामाया राधाकृष्ण शिक्षादीक्षा

विपरीतार्थी (Biparitarthi)

Compounding of words that express opposite meanings

दु:ख र सुख साँझ र बिहान लामो र छोटो

दु:खसुख साँझबिहान लामोछोटो

विकल्पबोधक (Bikalpabodhak)

Formed due to the combination of noun, number or verb separated by ‘वा (wa)’

एक वा दुई धेरै वा थोरै भएको वा नभएको

एकदुई धेरैथोरै भएनभएको

पर्यायबोधक (Pryayabodhak)

Formed due the compounding of words that express the same meaning

इज्जत र प्रतिष्ठा बोली र वचन धन र सम्पत्ति

इज्जतप्रतिष्ठा बोलीवचन धनसम्पत्ति

निषेधार्थी (Nishedharthi)

Compounding of words that express opposite meanings and are spearated by ‘न (na)’

न छेउ न टुप्पो न शिर न पुच्छर न छोरा न छोरी

छेउटुप्पो शिरपुच्छर छोराछोरी

एकशेष (Ekshesh)

A single word produced from the combination of many words

तन, मन र धन मन, वचन र कर्म

तनमनधन मनवचनकर्म

क्रियार्थ (Kriyarath)

Formed due to the combination of two verbs

तोड र फोड उठ र बस ढाक र छोप

तोडफोड उठबस ढाकछोप